Deze attesten zijn geldig voor onze instelling i.v.m. gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld:

OUDC.CBE – Doorstromende cursisten van basiseducatie die minstens 2 opeenvolgende schooljaren en minstens 120 lestijden basiseducatie hebben gevolgd

GEDET. – Gedetineerden

VAPH – Inschrijving VAPH (personen met een handicap)

ASIELZ. – Asielzoekers met materiële hulp

TL.ARB.ONG. – Ten laste van arbeidsongeschikte

LEEFLOON – Leefloon

MA.DI.VE.- Inkomen via maatschappelijke dienstverlening

WERKLOOS – Inkomen via wachtuitkering of werkloosheidsuitkering

TLASTE WZ. – Ten laste van personen met inkomen via wachtuitkering of werkloosheidsuitkering

TL.MIND.VAL. – Ten laste van intergratietegemoetkoming gehandicapten

ARB.ONG. – Arbeidsongeschikt (66% invalide)

TL.VAPH – Ten laste van ingeschreven VAPH

GEDEELTELIJKE VRIJSTELLING VAN INSCHRIJVINGSGELD: 0,30 euro per lestijd

Gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld kunnen cursisten genieten op het moment van inschrijving :

  • een inkomen verwerven via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering of ten laste zijn van een van de voorvermelde categorieën
  • beschikken over een attest van arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt hebben, of ten laste zijn van iemand met dit attest
  • beschikken over een attest van recht op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt hebben, of ten laste zijn van iemand met dit attest
  • beschikken over een attest van inschrijving bij het Vlaamse Agentschap voor Personen met een handicap en pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt hebben, of ten laste zijn van iemand met dit attest
  • gedurende twee opeenvolgende jaren opleiding gevolgd hebben in een Centrum voor Basiseducatie gedurende ten minsten 120 lestijden en dit voorafgaande aan het jaar inschrijving
VOLLEDIGE VRIJSTELLING VAN INSCHRIJVINGSGELD: 0 euro per lestijd

Volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld kunnen cursisten genieten die op het moment van inschrijving :

  • niet-werkende, verplicht ingeschreven werkzoekenden zijn die nog geen recht op een wachtuitkering hebben verworven
  • een inkomen verwerven via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon genieten of ten laste zijn van een van de voorvermelde categorieën
  • materiële hulp genieten betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen
  • als gedetineerde verblijven in een van de Belgische strafinrichtingen