1. Woord vooraf

Beste cursist,

Welkom bij CVO VIVA SVV BRABANT.
Wij hopen op een aangename samenwerking en wensen u een leerrijk en succesvol jaar toe.
Dit centrumreglement bevat nuttige en belangrijke informatie, gelieve de tijd te nemen om het door te nemen.

De Raedemaeker Marleen, 

Directeur

 2. Missie

De Centra voor Volwassenenonderwijs van VIVA – die een provinciale werking kennen – bieden diverse opleidingen aan, verspreid over tal van vestigingsplaatsen in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. Ze streven er naar om elke volwassen cursist op een kwaliteitsvolle manier te begeleiden naar de certificering van zijn opleiding.

Centraal in onze CVO staat de cursist die vanuit een professionele, maatschappelijke of persoonlijke nood een opleidingsbehoefte wenst te vervullen, in het kader van levenslang en levensbreed leren.

Laagdrempeligheid, persoonlijke ontwikkeling en creatieve ontplooiing zijn sleutelbegrippen in het leerproces dat op deskundige en enthousiaste wijze wordt aangeboden door pedagogische onderlegde leerkrachten.

Als centra die gespecialiseerd zijn in praktijkgerichte opleidingen binnen de studiegebieden huishoudelijk onderwijs en mode streven we naar een uniek evenwicht tussen klassikale en geïndividualiseerde begeleiding.

Als toekomstgerichte opleidingscentra kiezen we voor de uitbreiding van ons opleidingsaanbod en staan we open voor samenwerkingsverbanden met diverse partners.

3. Het centrum : CVO-VIVA-SVV Brabant

– is erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, zodoende dienen wij ook de richtlijnen opgelegd door de Vlaamse Gemeenschap na te leven en is onderworpen aan onderwijsinspectie Vlaanderen.

 De hoofdzetel is gevestigd : Mechelsestraat 70 – 3000 Leuven

Onze vestigingen

Aarschot – Baal – Begijnendijk – Boutersem – Diest – Dworp – Haacht – Halle – Herent – Heverlee – Holsbeek – Kessel-Lo – Landen – Leuven – Liedekerke – Linden – Lot – Rillaar – Rotselaar – Schoonderbuken – St.A.Berchem – St.P.Leeuw – Testelt – Tielt-Winge – Tienen – Tremelo –  Vilvoorde – Werchter – Wespelaar – Wilsele – Zoutleeuw

4. Wie is wie

De inrichtende macht:

De vzw “SVV-BRABANT” treedt op als inrichtende macht. De hoofdzetel is gevestigd te 1000 Brussel – Zuidstraat 120
Zij wordt vertegenwoordigd door An Verbeke 02/546.14.03

Administratieve zetel:

Mechelsestraat 70 – 3000 Leuven Tel 016/58.43.96
e-mail : secretariaat@cvo-svv-brabant.be
website : www.cvo-svv-brabant.be

De Directie:

Mevrouw De Raedemaeker Marleen is aangesteld door de inrichtende macht als directeur en is verantwoordelijk voor al de opleidingen, de locaties en het dagelijks functioneren van het centrum. Tevens dient zij erop toe te zien dat de richtlijnen van het Ministerie worden opgevolgd.

De adjunct Directeur :

Mevrouw Pacolet Christine werd aangesteld als adjunct-directeur. Zij staat de directeur bij in de dagelijkse leiding van het centrum.

De administratieve medewerkers :

Volgende administratieve medewerkers zijn tewerkgesteld op het secretariaat.

Mevrouw Vervloessem Sonja
Mevrouw Waerzeggers Sandy
Mevrouw De Pauw Frederique
Mijnheer Perdaens Dirk
Mevrouw Billon Véronique

Zij staan ondermeer in voor de personeels- en cursistenadministratie van het centrum en de begeleiding van de leerkrachten.

ICT :
Mijnheer Van den Berghe Philippe

Het secretariaat is te bereiken van maandag tot donderdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u.

CVO VIVA SVV Brabant
Mechelsestraat 70
3000 Leuven
016/58.43.96.

e-mail : secretariaat@cvo-svv-brabant.be

De leerkrachten:

Worden aangesteld door de inrichtende macht. Zij werken onder toezicht van de directie en de onderwijsinspectie Vlaanderen. Zij staan in voor het overbrengen van hun technische kennis en zorgen ervoor dat het programma wordt gevolgd en de onderrichtingen worden nageleefd.

Klasverantwoordelijken :

– een aantal locaties hebben een klasverantwoordelijke
– zij staan de leerkrachten bij in bijvoorbeeld het controleren van de orde en netheid in het leslokaal, het aanduiden van de aanwezige cursisten
– zij vervullen deze taken belangeloos

De cursisten:

– Worden als dusdanig erkend, indien zij zijn ingeschreven voor 1/3 van de cursusduur, inschrijvingsgeld betaald hebben of mits afleveren van het juiste attest hiervan volledig of gedeeltelijk vrijgesteld zijn. 

5. De opleidingen

Opleiding – inschrijvingsgeld – startdatum

Onze instelling biedt volgende opleidingen aan in het studiegebied “Huishoudelijk onderwijs” en “mode”.

Studiegebied huishoudelijk onderwijs

 
Naaien BSO2
 
modelwijzigingen ensemble
120 lestijden
modelwijzigingen vrije tijd
120 lestijden
Koken BSO2
 
basiskoken
80 lestijden
lekker voor alle dagen
80 lestijden
trendy koken
80 lestijden
aangepast koken
80 lestijden
gastvrij koken
80 lestijden
bakken
80 lestijden
   
Decoratief in de woning
 
Werken met natuurlijke materialen
80 lestijden
Werken met niet natuurlijke materialen
80 lestijden
Werken met textiel
80 lestijden
 Creatief atelier
 80 lestijden

Studiegebied mode

 
   
Realisaties dameskleding
 
Basis naaien
120 lestijden
Rok/Pantalon
120 lestijden
Blouse/jurk
120 lestijden
Tailleur/tweestuks
120 lestijden
Vrije tijd
120 lestijden
Jas/Mantel
120 lestijden
   
Realisaties kinderkleding
 
Basis naaien
120 lestijden
Realisaties kinder- en tienerkleding
120 lestijden
Realisaties kinder- en tienerkleding gevorderden
120 lestijden
   
Maatwerk damespatronen
 
Maatwerk patronen blouse/jurk
160 lestijden
Maatwerk patronen rok/broekrok/pantalon
160 lestijden
Maatwerk patronen tailleur/mantel
160 lestijden
 Maatwerk patronen vrijetijds/feestkleding
 160 lestijden
Maatwerk patronen ontwerp en modelrealisatie
 160 lestijden
Retouches
 
Aanpastechnieken
60 lestijden
Hersteltechnieken
 60 lestijden
Retouchetechnieken
120 lestijden
   
Accessoires
 
Kleuradvies
80 lestijden
Kleur- en stijladvies
80 lestijden
Initiatie fantasiejuwelen
40 lestijden
Realisaties fantasiejuwelen
80 lestijden
Initiatie handtassen, handschoenen en ceintuurs
80 lestijden
Realisaties handtassen, handschoenen en ceintuurs
80 lestijden
   
Huishoudhulp
 
Schoonmaken als huishoudhulp
120 lestijden
Wassen en strijken als huishoudhulp
40 lestijden
Verstellen als huishoudhulp
40 lestijden
Dagelijkse activiteiten als huishoudhulp
40 lestijden
Werkplekleren huishoudhulp
80 lestijden
Basis koken
80 lestijden
Aangepast koken
80 lestijden

Het inschrijvingsgeld bepaald door het Ministerie is vastgesteld op 1,50 € per lestijd.

Al onze opleidingen worden aangeboden volgens een modulaire structuur. Dat wil zeggen dat de leerstof wordt opgesplitst in verschillende eenheden die ofwel in een bepaalde volgorde of los van elkaar kunnen gevolgd worden.

 6. Inschrijvingen

WAAR KAN MEN ZICH INSCHRIJVEN?

Inschrijven kan:

– op het secretariaat

– via de website

– telefonisch

WANNEER KAN MEN ZICH INSCHRIJVEN?

De inschrijvingsperiodes en de uurregeling van de inschrijvingen vindt u in onze brochure en op onze website.

VOORWAARDEN

Iedereen die voldaan heeft aan de voltijdse leerplicht (16jaar) en de toelatingsvoorwaarden (zie verder) kan inschrijven.

Vanaf 1 september 2011 moeten cursisten die voldaan hebben aan de leerplichtig (18jaar) bij inschrijving het bewijs leveren dat ze beschikken over de Belgische nationaliteit of dat ze voldoen aan de bepalingen van het wettig verblijf.

Uw inschrijving is pas definitief nadat aan alle volgende inschrijvingsvoorwaarden werd voldaan :

 1. U heeft het inschrijvingsformulier ingevuld en ondertekend – daarmee verklaart u tevens het centrumreglement en desgevallend ook de Voorschriften rond voedselhygiëne in de kooklessen na te leven.
 2. U heeft – afhankelijk van uw situatie (zie verder) het volledige inschrijvingsgeld betaald of het verminderd inschrijvingsgeld betaald én een geldig en recent officieel attest voor deze vrijstelling ingediend of een geldig en recent officieel attest ingediend voor volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Bij niet tijdige betaling – dat is binnen een termijn van 10 werkdagen na inschrijving – kan u de toegang tot de les ontzegd worden.

Elke eventuele door de cursist gewenste wijziging van klas of locatie is slechts mogelijk na gunstig advies van zowel de betrokken leerkracht als de directie. 

INSCHRIJVINGSGELD: 1,5 EURO PER LESTIJD

Aangezien ons centrum erkend is door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, dienen wij ook de algemeen geldende prijzen opgelegd door de Vlaamse Overheid te respecteren. Het volledige inschrijvingsgeld bedraagt 1,5 euro per lestijd.

De Vlaamse Overheid voorziet ook gedeeltelijke en volledige vrijstellingen van inschrijvingsgeld.

Vanaf het schooljaar 2015/2016 betaald een cursist maximum 300€ inschrijvingsgeld per semester voor een modulaire opleiding van het secundair volwassenenonderwijs. Een semester is een periode 01/09 tot 31/12 of een periode van 01/01 tot 31/08.

De startdatum van de module bepaalt tot welke periode de module gerekend wordt.

De plafonnering per semester of per schooljaar is niet overdraagbaar naar een ander centrum.

GEDEELTELIJKE VRIJSTELLING VAN INSCHRIJVINGSGELD: 0,30 euro per lestijd

Gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld kunnen cursisten genieten op het moment van inschrijving wanneer ze :

 1. een inkomen verwerven via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering of ten laste zijn van een van de voorvermelde categorieën
 2. beschikken over een attest van arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt hebben of ten laste zijn van iemand met dit attest
 3. beschikken over een attest van recht op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt hebben, of ten laste zijn van iemand met dit attest
 4. beschikken over een attest van inschrijving bij het Vlaamse Agentschap voor Personen met een handicap en pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt hebben, of ten laste zijn van iemand met dit attest
 5. gedurende twee opeenvolgende jaren opleiding gevolgd hebben in een Centrum voor Basiseducatie gedurende ten minsten 120 lestijden en dit voorafgaande aan het jaar inschrijving

VOLLEDIGE VRIJSTELLING VAN INSCHRIJVINGSGELD: 0 euro per lestijd

 Volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld kunnen cursisten genieten die op het moment van inschrijving :

 1. niet-werkende, verplicht ingeschreven werkzoekenden zijn die nog geen recht op een wachtuitkering hebben verworven
 2.  een inkomen verwerven via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon genieten of ten laste zijn van een van de voorvermelde categorieën
 3. materiële hulp genieten betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen
 4. als gedetineerde verblijven in een van de Belgische strafinrichtingen

ATTESTEN

Het attest voor het verkrijgen van gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld dient recent te zijn, de datum van uitgifte mag maximum een maand verschillen van de inschrijfdatum (enkel het attest van definitieve handicap maakt hierop een uitzondering).

 TERUGBETALING INSCHRIJVINGSGELD

Terugbetaling van inschrijvingsgeld is enkel mogelijk in de volgende situaties:

 1. uw inschrijving wordt geweigerd omdat de cursus al volzet is
 2. de cursus wordt afgelast wegens gebrek aan inschrijvingen
 3. u annuleert de inschrijving nog voor de start van de cursus

In alle andere gevallen is terugbetaling – volledig of slecht gedeeltelijk – niet mogelijk.

7. Kostenraming

– inschrijvingsgelden: 1,5 € per lestijd (zie opleidingen)

– cursus naaien per module: 6 € à 10 € per stuk (verschillend per module)

– naaien: 4 €/per schooljaar voor gebruik van overlockgarens(afhankelijk van het gebruik, kan er in de loop van het jaar nog een kleine bijdrage gevraagd worden)

– voor de opleidingen naaien/decoratief in de woning/juwelen/handtassen is het zeer moeilijk om een kostenraming op te stellen, daar deze afhankelijk is van de keuze van de stoffen en de benodigdheden van het werkstuk

 – koken: ingrediënten die gebruikt worden tijdens de les, afhankelijk van de module, tussen 8 € en 12 € per les (afhankelijk van module).

 – Huishoudhulp

Huishoudhulp : cursus per module : 2 € en 4 € (verschillend per module)

Voor de modules schoonmaken : 5 € voor het gebruik van materiaal en materieel

8. Toelatingsexamen

U kunt zich inschrijven voor een cursus indien U aan de voltijdse leerplicht voldoet.

Realisatie dameskleding, kinder- en tienerkleding, retouches

Indien u wenst te starten in een andere module dan de basisnaaien, is het aangewezen dat u al enige voorkennis bezit.

Koken, Inrichten van de woning, Fantasiejuwelen, Handtassen, Kleur- en stijladvies

Bij de inschrijving zal worden nagegaan welk niveau van de opleiding het best geschikt lijkt, rekening houdend met gedane studies, voorkennis of werkervaring.

Het is mogelijk om in een hoger niveau te starten, op basis van vorige studies. Een kopie van het attest dient dan binnen de 14 dagen te worden bezorgd aan de leerkracht of op het secretariaat. Indien u niet beschikt over een erkend attest van eerder gevolgde studies in deze opleiding, dient u bij instap van een hoger niveau dan de basismodule een toelatingsproef af te leggen.

9. Evaluatiereglement

Dit examenreglement werd bij beslissing van 06-06-2007 goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Dit examenreglement werd opgesteld conform artikel 39 van het decreet betreffende het volwassenenonderwijs.

Evaluatiemodaliteiten

In ons centrum wordt er geëvalueerd door middel van gespreide evaluatie. De leerkracht evalueert aan de hand van een beoordelingsfiche de leervorderingen van de cursist. De evaluatie peilt naar de mate waarin de leerdoelen zijn bereikt. Wanneer dat in voldoende mate is gebeurd ontvang je een deelcertificaat. Er wordt aandacht besteed aan voorbereidend werk, technieken, afgewerkte producten, attitudes en vaardigheden. Dit veronderstelt eveneens een regelmatige aanwezigheid in de lessen.  

Daarnaast kunnen volgende proeven worden ingericht :

Oriëntatieproeven

Deze proeven kunnen georganiseerd worden bij een cursist die zich voor de eerste keer inschrijft in het CVO. De bedoeling is om naar de voorkennis van de cursist te peilen zodanig dat deze volgens zijn of haar mogelijkheden kan ingeschakeld worden in het leertraject. Een oriëntatieproef dient enkel als advies.

Toelatingsexamen

Deze examens worden georganiseerd met het oog op de toelating tot een bepaalde module. Zij laat toe om het niveau van de reeds verworven bekwaamheden te bepalen en na te gaan of deze voldoende zijn om met succes een module te volgen. De toelatingsexamens bepalen of een cursist wordt vrijgesteld voor een bepaalde module. Zij worden afgenomen gedurende de decretaal voorziene inschrijvingsperiode. De directeur beslist op voordracht van de leerkracht(en)

De vorm van ieder examen

Ten laatste op het einde van de inschrijfperiode wordt tijdens de les mondeling meegedeeld onder welke vorm iedere evaluatie gebeurt.

Deze vormen kunnen zijn :

 1. schriftelijk
 2. mondeling
 3. praktische proef
 4. combinatie van bovenstaande vormen

De tijdvakken waarbinnen de evaluaties worden afgelegd.

Aangezien er in ons centrum enkel geëvalueerd wordt door middel van gespreide evaluatie, wordt deze uitgevoerd les na les of wanneer een bepaald onderdeel is afgewerkt.

De samenstelling van de evaluatiecommissie

De directeur van het CVO organiseert de evaluatiecommissie. De directeur roept deze samen en zit deze voor

Samenstelling :

– directeur

– leerkracht

De directeur regelt de werking van het evaluatiesecretariaat.

De directie beslist één week voor het afsluiten van de inschrijvingsperiode en maakt een gemotiveerd verslag op voor het dossier van de cursist.

De beslissing wordt schriftelijk binnen de drie werkdagen aan de cursist meegedeeld. Bij betwisting kan de cursist een toelatingsexamen afleggen. Het toelatingsexamen gaat door binnen de 5 dagen na het einde van de inschrijfperiode.

De wijze van beraadslaging door de evaluatiecommissie en bekendmaking van evaluatieresultaten

In de afdelingen die uit meerdere vakken bestaan, is de puntenquotering die aan ieder vakonderdeel toegekend wordt evenredig met het aantal lesuren waaruit dit vakonderdeel bestaat.

In het modulaire onderwijs gebeurt de deliberatie per module, in het lineaire per leerjaar.

De beslissing wordt opgenomen door de evaluatiecommissie op voordracht van de betrokken leerkracht. Mogelijke beslissingen zijn geslaagd en niet geslaagd. De resultaten worden door de leerkracht in het klaslokaal tijdens de laatste lesdag meegedeeld.

De procedure waarbij conflicten tussen cursisten en de leden van de evaluatiecommissie voor de beraadslaging, worden behandeld of waarbij vermoedelijke materiële vergissingen die na het afsluiten van de beraadslaging zijn vastgesteld, kunnen worden rechtgezet.

Als een cursist de indruk heeft dat er onregelmatigheden zijn gebeurd bij de evaluatie, kan deze steeds een schriftelijke klacht indienen bij de adjunct-directeur. Zij stelt een onderzoek in, haar beslissing deelt zij mee aan de evaluatiecommissie. Deze zal nagaan of er al of niet sprake is van onregelmatigheden. De directeur maakt deze beslissing mondeling over aan de cursist. De procedure bij vermoede vergissingen na het afsluiten van de beraadslaging bestaat uit een bemiddelingsprocedure en een beroepsprocedure.

Bemiddelingsprocedure

Na bekendmaking van de uitslag kan men een onderhoud aanvragen bij de directie. De cursist kan dan haar bezwaren kenbaar maken. Aan de hand van het dossier zal de directie aantonen dat de beslissing correct is of komt zij tot de conclusie dat er vergissingen zijn gebeurd.

Het verslag kan volgende conclusies bevatten :

– de directie merkt op dat er onregelmatigheden zijn gebeurd en zet deze recht

– de directie oordeelt dat de elementen door de cursist aangebracht geen bijeenkomst van de evaluatiecommissie rechtvaardigen

– de evaluatiecommissie wordt opnieuw samengeroepen door de directie, waarbij de betwiste beslissing opnieuw wordt besproken

 Van deze bemiddeling wordt een verslag gemaakt en aan de cursist bezorgd.

Beroepsprocedure

Als de betwisting na de bemiddeling blijft bestaan kan de cursist schriftelijk beroep aantekenen bij de Inrichtende Macht, uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van het verslag van de bemiddeling.

Een beroepscommissie, samengesteld uit 3 leden van de Inrichtende Macht, onderzoekt de klacht grondig.

De beroepscommissie adviseert op basis van het uitgevoerde onderzoek of de evaluatiecommissie wel of niet moet samenkomen. In voorkomend geval neemt de evaluatiecommissie een eindbeslissing. Deze wordt bij aangetekend schrijven aan de cursist meegedeeld. Uiterlijk 30 dagen na de aanvang van de volgende module of leerjaar wordt deze procedure afgesloten.

De procedure voor vrijstelling van evaluatie en voor de regeling van betwistingen hierover:

Vrijstelling kunnen door de directie worden toegestaan op basis van :

– diploma, certificaat of een getuigschrift in het onderwijs

– een attest van een opleidings- of vormingsinstelling

Deelcertificaten, certificaten of getuigschriften en andere studiebewijzen worden door de cursist voorgelegd binnen de vijf werkdagen na inschrijving.

10. Onderrichtingen

Onderrichtingen :

– het nodige persoonlijke materiaal dient door u zelf meegebracht te worden

– in de klas mag niets verkocht worden door de leerlingen met als oogmerk winst te maken

– de leerkracht kan materiaal nodig om de lessen vlot te laten verlopen, zoals vb. patroonpapier, kleefstof, cursus, enz.… te koop aanbieden

– indien de leerkracht koken benodigdheden aankoopt voor de bereidingen dient steeds de mogelijkheid geboden te worden om de factuur in te kijken. De kosten worden evenredig verdeeld onder de aanwezige cursisten. Hetzelfde geldt voor de opleiding Inrichten van de woning, juwelen en handtassen.

– iedereen draagt zorg voor het materieel dat ter beschikking wordt gesteld, houdt rekening met de veiligheidsvoorschriften en houdt het klaslokaal in orde

– een cursist die opzettelijk materieel beschadigt of ontvreemdt kan hiervoor verantwoordelijk worden gesteld

– tijdens de les mag niet gerookt worden

– huisdieren zijn tijdens de les niet toegelaten

Aanwezigheid/afwezigheid van de cursist

– tijdig en gedurende de volledige les aanwezig zijn

– bij langdurige afwezigheid of frequente afwezigheden bezorgd u aan de leerkracht een schriftelijke verantwoording, bij voorkeur een officieel attest van bvb : dokter, werkgever,…

VA (Verantwoord Afwezig)

We beschouwen je afwezigheid om volgende redenen als gewettigd:

 • Wanneer jij of je kind ziek is en je over een doktersattest beschikt
 • Wanneer het lokaal onbereikbaar of ontoegankelijk is door overmacht
 • Tot 2 weken na het verlies van een bloed- , aanverwant of dierbaar persoon
 • Om een begrafenis of huwelijk bij te wonen van een bloed-of aanverwant van jou of je partner of van een dierbaar persoon
 • Om feestdagen te beleven die eigen zijn aan je levensbeschouwelijke overtuiging
 • De week voor je uitgerekende datum van de bevalling en tot 12 weken erna of wanneer je een doktersattest hebt
 • Wanneer je professionele activiteit van jou een verplichte aanwezigheid eist. Dit kan enkel wanneer dit niet op regelmatige basis gebeurt
 • Wanneer je een juridische, medische of administratieve afspraak hebt die je niet of moeilijk op een ander moment kan maken
 • Om voor een rechtbank te verschijnen na een oproeping of dagvaarding

Nota’s:

 • Je dient je afwezigheid te staven aan de hand van een officieel document.
 • Wij kunnen als centrum zelf beslissen of je al dan niet genoeg aanwezigheden hebt om deel te nemen aan het examen om zo een studiebewijs te halen

Afwezige leerkracht:

Wanneer een leerkracht ziek is verwittigt zij/hij de verantwoordelijke indien er één is aangesteld en tracht in de mate van het mogelijke de cursisten te verwittigen, dit kan eventueel aan de hand van een kettingsysteem (leerlingen bellen naar elkaar). Indien de afwezigheid reeds gemeld is tijdens de dag zal er door het secretariaat een mail en/of  bericht gestuurd worden.

Vanaf een afwezigheid van 10 werkende dagen zal er een vervanger(ster) worden aangesteld.

11. Veiligheid

Veiligheidsreglement :

U dient de veiligheidsreglementering stipt na te leven.

Bij brandalarm zijn alle cursisten verplicht onmiddellijk de lokalen te verlaten.

Regels bij ontruiming:

– ken de uitwegen en welke er moeten gebruikt worden
– blijf kalm en volg eventueel de bevelen op
– schreeuw niet
– begeef u onmiddellijk naar de verzamelplaats
– een set EHBO is beschikbaar in het lokaal
– in geval van nood waarschuw een dokter of bel de 100 of 112
– alle leerkrachten en cursisten zijn verzekerd voor lichamelijke schade bij een ongeval op school of op weg naar of van de school
– de leerkracht beschikt over de nodige formulieren
– jaarlijks wordt er in iedere klas een evacuatieoefening georganiseerd 

12. Reinheid in de lokalen

– laat geen resten van eender welke aard rondslingeren
– roken in het lokaal is ten strengste verboden
– laat het lokaal proper achter, alles netjes op zijn plaats en de vloer geveegd
– indien noodzakelijk afval sorteren

Kookopleidingen

De specifieke onderrichtingen voor de kookcursussen – Voorschriften rond voedselhygiëne in de kookklassen – liggen ter inzage in de leskeuken. Wanneer u graag resten van voeding mee naar huis neemt, kan dit op eigen verantwoordelijkheid.

13. Werkplaatsreglement koken

LOKALEN:

Er is een algemeen rookverbod.

Om valpartijen te voorkomen zorgt men ervoor dat de vloeren steeds proper zijn en dat er geen etensresten of vloeistoffen ( water, olie, enz…) blijven liggen. Wat gemorst wordt dient onmiddellijk opgeruimd.

We streven er naar om afval zo veel mogelijk te recycleren. Restafval, glas, papier en karton en PMD worden in de juiste container gedeponeerd.

De koelkasten in de praktijklokalen worden elke week leeggemaakt en gekuist. Geen bewaring tot de volgende week toegelaten.

Voor elke vakantie de diepvriezer ledigen, ontdooien en reinigen (minstens 2 x per schooljaar).

Toestellen worden enkel door de cursisten gebruikt na instructie en mits inachtname van de veiligheidsregels (mondeling door de leerkracht, tekst en pictogrammen) . Instructiekaarten zijn ter inzage bij de leerkracht beschikbaar.

DAGELIJKS ONDERHOUD OP HET EINDE VAN DE LES:

– de vaatdoeken, sponsjes en handdoeken moeten steeds zuiver zijn. Regelmatig zuiver water nemen tijdens de vaat.

– de fornuizen reinigen, afwasbakken moeten zuiver en droog zijn.

– de tafels reinigen en desinfecteren.

– snijplanken met kleurcodes voorzien in de daarvoor voorziene rekjes.

– de ovens worden regelmatig grondig gereinigd.

– bij het verlaten van de keuken ziet de leerkracht er op toe dat alle energieschakelaars uitgeschakeld zijn en de vensters gesloten zijn.

– defecten aan toestellen, verstoppingen,… worden onmiddellijk gemeld aan de directie.

PERSOONLIJKE HYGIENE:

– voor je eigen veiligheid draag je best een gesloten schoen.

– voorbinder of koksvest met voorbinder is verplicht.

– was je handen na elk gebruik van het toilet vooraleer aan voedingswaren te werken, na verwerking van vlees, vis en gevogelte, na reinigingswerken en na het niezen of snuiten van de neus.

– verzorg uw nagels. Hou ze kort en rein. Draag het haar opgestoken of onder een omsluitende pet.

– vermijd neuspeuteren, in de oren peuteren, vingers aflikken, nagelbijten en gebruik steeds éénmalig een lepel om te proeven

E.H.B.O.: ZIE OOK INSTRUCTIE IN GEVAL VAN NOOD BESCHIKBAAR IN DE KLAS

Stap 1: Elke wonde aan de vingers of handen moet onmiddellijk ontsmet en verzorgd worden. Er worden blauwe pleisters gebruikt in de keuken. Wanneer er verwondingen op de handen zitten dragen we plastic handschoenen tijdens het werken.

Stap 2: Indien de wonde niet zelf verzorgd kan worden, gaat de gekwetste met de verantwoordelijke leerkracht mee naar de E.H.B.O.-kast voor verdere verzorging. De wonde wordt afgedekt met een sluitend verband.

Stap 3: De verantwoordelijke leerkracht verwittigt een huisarts of ziekenwagen indien nodig en laat de documenten voor de verzekering invullen.

Bij stap 3  wordt steeds de directie verwittigd.

Bij brandwonden volgende regel toepassen : eerst 20 minuten spoelen onder koud water en de wonde bedekken met een hydrogelverband. Bij 2de- en 3de graads brandwonden wordt steeds de directie, dokter of ziekenwagen verwittigd en worden verzekeringspapieren meegegeven (terug te vinden in de veiligheidsmap).

BRAND: Zie ook instructie in geval van nood beschikbaar in de klas

 • schenk de nodige aandacht aan pictogrammen en volg ze op.
 • zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de plaats van de brandblusser, branddeken en de nooduitgang
 • zorg ervoor dat de vluchtwegen voldoende verlicht zijn en steeds vlot bereikbaar, volg de evacuatieprocedure zoals omschreven.

EXTRA:

 • de cursist die ziek is blijft beter thuis
 • de resten van de bereidingen mogen OP EIGEN RISICO meegenomen worden naar huis
 • de cursisten mogen geen grondstoffen van thuis uit meebrengen om in de klas te bereiden
 • wanneer er alcoholische dranken genuttigd worden tijdens de maaltijd gebeurt dit op eigen risico en in beperkte mate.
 • afwezigheden worden graag op voorhand gemeld i.v.m. de aankopen van de ingrediënten (afspraken met de leerkracht)
14. Privacy

Het centrumbestuur leeft de verplichtingen na die voortvloeien uit de privacywetgeving.

Dit houdt o.a. in dat het centrum geen cursistengegevens zal meedelen aan derden, tenzij voor de toepassing van een
wettelijke of reglementaire bepaling.

Afbeeldingen van cursisten kunnen worden gepubliceerd. De betrokken cursisten kunnen schriftelijk
hun toestemming weigeren.

15 . Klachten en opmerkingen

Bij eventuele klachten of opmerkingen kan men steeds terecht bij de leerkracht of klas verantwoordelijke

Anderzijds bij de directie : telefonisch 016/58.43.96

Per brief : Mechelsestraat 70 – 3000 Leuven

e-mail : secretariaat@cvo-svv-brabant.be